menu
Viri energije

SESTAVA PROIZVODNIH VIROV ZA LETO 2018

V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS, št. 76/13, 100/13 – popr., 101/13 – popr., 17/14 – EZ-1 in 10/15) vas HEP Energija d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, seznanja s sestavo proizvodnih virov za leto 2018 ter z informacijami o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kilovatno uro.

Primarni viri za proizvodnjo električne energije

Skupina HEP je v letu 2018 razpolagala z 16,36 TWh proizvedene in kupljene električne energije. HEP Energija je v letu 2018 svojim kupcem prodala 753 GWh električne energije.

GWh
FOSILNA GORIVA 2.777 17%
Lignit 1.329 8%
Plin 1.448 9%
Kurilno olje 0 0%
Nedoločljivo* 1.715 10%
JEDRSKO GORIVO 2.745 17%
OBNOVLJIVI VIRI 9.124 56%
Vodna energija 6.916 42%
Veter
Sonce
Geotermalna
Lesna biomasa
Odlagališčni plin 2.209 14%
Plin iz komunalnih odpadkov
Bioplin
Biodizel
Skupaj razpoložljiva energija 16.361 100%
*Uvoz el. energije

Izpusti in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kwh za leto 2018

CO2 0,147 kg/kWh
Radioaktivni odpatdi 0,000001115 kg/kWh

Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov so bili upoštevani viri lastne proizvodnje skupine HEP d.d., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.

Viri informacij o vplivih na okolje:

REFERENCE