menu
Vprašnja in odgovori

Kdo je Mali poslovni odjemalec?

To je odjemalec na nizki napetosti, ki ni gospodinjski odjemalec in ima priključno moč manjšo od 41Kw.

Kdo je poslovni odjemalec?

To je odjemalec, ki kupuje elektriko za lastno rabo in ta ni namenjana za rabo v gospodinjtvu.

Kdo je končni odjemalec?

To je fizična ali pravna oseba, ki kupuje elektriko za lastno rabo.

Kaj so obnovljivi viri?

Obnovljivi viri energije so nefosilni viri energije (sonce, veter, hidrotermalna energija, biomasa, vodna energija,energija oceanov...)

Kaj je nujna oskrba?

Ranljivemu odjemalcu je ob predložitvi ustreznih dokazil, lahko odobrena nujna oskrba z elektriko. (Ranljivi odjemalec je tisti gospodinjski odjemalec, ki si zaradi svojih težkim premoženjskih in dohodkovih razmer, ne more zagotoviti drugega vira energije za gospodinjsko rabo, ki bi mu povzročil enake ali manjše stroške za najnujnejšo gospodinjsko rabo).

Kaj je redni cenik?

Redni cenik pomeni cenik za določen tip odjemalca (poslovni, gospodinjski).

Kaj je Pogodba o priključitvi?

Pogodba o priključitvi pomeni pogodbo, ki jo skleneta elektro operater in imetnik soglasja za priključitev, na podlagi katere se urejajo odnosi v zvezi s priključkom, omrežnino za priključno moč in plačilom za priključitev na omrežje.

Kaj je potrdilo o izvoru?

To je elektronski dokument, ki končnemu odjemalcu dokazuje, da je določen delež oziroma določena količina energije proizvedena iz obnovljivih virov ali, da je določena količina energije proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom.

Kako uredim spremembo naslova za pošiljanje pošte?

V SODO obrazcih izpolnite vlogo za evidentiranje naslova za pošljanje pošte. Plačnik in lastnik v tem primeru ostajata nesprememnjena.

Kaj je zasilna oskrba?

Zasilna oskrba je dobava električne energije končnim odjemalcem, skladna je z določili Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distibucijskega omrežja električne energije in Energetskega zakona. Skladno z 44.členom Energetskega zakona, distribucijski operater samodejno in brez prestopnih rokov zagotovi dobavo končnim odjemalcem, ki so priključeni na njegov sistem, če jim preneha veljavnost pogodbe o dobavi zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja, v sladu s predpisom, ki ureja delovanje trga z električno energijo. Pogoje in cenik zasilne oskrbe si lahko preberete na spletni strani https://www.sodo.si/sl.

Ali lahko mesečni obračun temelji na dejanski porabi, kljub temu da trenutni števec tega ne omogoča?

Da, vendar nam morate števčno stanje sporočiti na naš elektronski naslov info@hep-energija.si najkasneje do 10-ga v mesecu.

Kako se pravilno odčita števčno stanje?

Stanje števca morate vedno odčitati brez decimalnega mesta, v primeru enotarifnega merjenja nam sporočite samo eno števčno stanje ET, v primeru dvotarifnega merjenja pa VT in MT.

Kako lahko uredim spremembo plačnika/ lastnika na merilnem mestu?

Vsako spremembo na merilnem mestu nam morate sporočiti v 8. dneh od nastanka spremembe. Pod rubriko pomoč uporabnikov izpolnete soglasje za evidentiranje plačnika ali vlogo za spremembo lastnika (v primeru ko gre za spremembo lastnika in plačnika, izpolnite oboje). Zraven priložite izpis iz zemljiške knjige ali kupoprodajno pogodbo ter primopredajni zapisnik (števčno stanje od primopredaji mora biti vpisano). Vse obveznosti morajo biti pred nastankom spremebe tudi poravnane. Z novim plačnikom bomo nato sklenili pogodbo o dobavi električne energije.

V katerih primerih lahhko stanje števca popiše odjemalec sam?

- v primeru, ko pooblaščena oseba lokalnega elektrodistribucijskega podjetja ni mogla popisati stanja zaradi nedostopnosti števca,
- na lastno željo ob spremembi cene, in sicer v petih delovnih dneh od dneva njene uveljavitve,
- ko želi spremeniti višino obroka, - ko želi reklamirati račun,
- ko zahteva izdelavo kontrolnega obračuna,
- ko želi sam narediti informativni obračun prek portala Moja energija. Pri popisovanju števca mora biti odjemalec pozoren, da popiše vsa mesta odbirka, v primeru dvotarifnega števca mora popisati obe tarifi (VT in MT).

Kako odčitam stanje števca za elektriko?

Stanje števca vedno odčitajte brez decimalnega mesta!

V katerih primerih MORA popisati stanje števca pooblaščena oseba ?

- ob priklopu merilnega mesta,
- v mesecu obračuna (v primeru, da je števec dostopen),
- ob zamenjavi števca,
- na zahtevo odjemalca (storitev se zaračuna)
- ob odklopu merilnega mesta.

Kaj je OMREŽNINA?

Omrežnina je namenjena pokrivanju stroškov za: vodenje, vzdrževanje ter razvoj omrežij za pokrivanje izgube električne energije v omrežju merjenje električne energije, obdelovanje in posredovanje merilnih podatkov ter izdajanje soglasij.

Odklop iz omrežja:
Uporabnik sistema, ki je imetnik soglasja za priključitev na sistem, lahko od sistemskega operaterja zahteva, da njegovo prevzemno-predajno oziroma odjemno mesto odklopi od omrežja.

Priklop:
Operater je uporabnika sistema dolžan na uporabnikove stroške ponovno priklopiti na sistem, če izpolnjuje pogoje za priklop. Če traja odklop dlje kot tri leta, mora uporabnik sistema pred ponovnim priklopom pridobiti novo soglasje za priključitev na sistem in skleniti novo pogodbo o priključitvi.

Zamenjava dobavitelja

Z vašo podpisano dokumentacijo in popolnim seznam vseh merilnih mest, ki jih bomo prejeli do 10. dne v mesecu oziroma zadnji delovni dan pred 10. dnem v mesecu bomo oddali vlogo pri SODO. Zamenjava dobavitelja se bo izvedla 1. dne v naslednjem mesecu.

Potrebni podatki za zamenjavo dobavitelja?

Za pripravo pogodbe potrebujemo:
- naziv, naslov ter ime pooblaščene osebe (direktor)
- podatki o merilnih mestih (št. Merilnega mesta, naslov,…)

REFERENCE