menu
Nov način obračunavanja omrežnine z letom 2024

Z dnem 25.11.2022 je Agencija za energijo sprejela Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur.l.RS št. 146/22 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev) (v nadaljevanju Akt), z namenom spodbuditi uporabnike sistema k uporabi omrežja v obdobjih, ko je le ta najmanj obremenjen in tako prispevati k optimizaciji distribucijskega in elektroenergetskega sistema.

Akt bo stopil v veljavo z dnem 1.7.2024 in z določitvijo nove metodologije za obračunavanje omrežnine prinaša spremembe za vse uporabnike skozi uvedbo novega tarifnega sistema, katerega glavne značilnosti bodo:

  • obračun, ki temelji na 15-minutnih vrednostih
  • uvedba dveh sezon (višja/nižja)
  • pet časovnih blokov
  • uvedba dogovorjene in presežne moči

Prva novost se nanaša na nov način določanja tarifnih postavk omrežnine za energijo (kWh), ki se bodo uporabniku sistema obračunavale glede na njegovo razvrstitev v uporabniško skupino in uporabo sistema v posameznem časovnem bloku, na podlagi 15-minutnih meritvah. Koledarsko leto se bo razdelilo na dve sezoni znotraj katerih bo razvrščenih pet časovnih blokov po obdobjih in urah. Uporabnik bo svojo porabo znotraj ene sezone lahko prilagajal med štirimi časovnimi bloki (1. in 5. blok sta izključujoča), v okviru posameznega dneva pa med tremi, pri čemer bo poraba električne energije v bloku 1 najdražja, najcenejša pa v časovnem bloku 5.V primerih, kjer 15-minutnih vrednosti za prevzeto energijo ne bo moč evidentirati, se bo mesečni izračun omrežnine še vedno obračunaval kot do sedaj, glede na prevzeto energijo v obdobju VT, MT, ET.

Cene omrežnine za leto 2024 bodo objavljene s strani Agencije za energijo RS predvidoma jeseni 2023

Spremembe pa se obetajo tudi na področju določanja obračunske moči (kW). Obračun bo odslej temeljil na 15-minutnih meritvah, ki bodo podlaga za določitev vsakoletne dogovorjene obračunske moči individualno za posamezno merilno mesto. Pri uporabnikih sistema, pri katerih se 15-minutne meritve na merilnih mestih ne bodo evidentirale, se bo le ta določila procentualno glede na uporabnikovo priključno moč v skladu s 14. členom Akta. V primeru, ko bo dosežena obračunska moč presegla določeno obračunsko moč bo uporabniku sistema po novem zaračunana tudi presežna obračunska moč po metodologiji, ki jo določa Akt.

*Uporabnikom sistema s priključno močjo do vključno 43 kW, ki na merilnih mestih skladno z 12. členom Akta ne bodo spremenili s strani distributerja določene dogovorjene moči, se presežna obračunska moč za leti 2024 in 2025 ne bo obračunala, bodo pa o njej obveščeni.


O novi višini dogovorjene obračunske moči bo uporabnik sistema vsako leto obveščen s strani elektrooperateja ali dobavitelja preko računa za mesec junij, julij in avgust v tekočem letu za naslednje leto. Le to dogovorjeno obračunsko moč določeno s strani elektrooperaterja pa bo uporabnik sistema imel možnost tudi spremeniti najkasneje do 20. septembra tekočega leta.

Dodatne informacije so vam na voljo na spletni strani Agencije za energijo in www.uro.si.