menu
Viri energije

Sestava proizvodnih virov za leto 2022

V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS, št. 76/13, 100/13 – popr., 101/13 – popr., 17/14 – EZ-1 in 10/15) vas HEP Energija d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, seznanja s sestavo proizvodnih virov za leto 2022 ter z informacijami o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kilovatno uro.

Primarni viri za proizvodnjo električne energije

Skupina HEP je v letu 2022 razpolagala z 19.107 TWh proizvedene in kupljene električne energije. HEP Energija je v letu 2022 svojim kupcem prodala 1.055 GWh električne energije.

GWh
FOSILNA GORIVA 4.365 22,84%
Lignit 1.430 7,48%
Plin 2.935 15,36%
Kurilno olje 0 0.00%
Nedoločljivo* 5.333 27,91%
JEDRSKO GORIVO 2.655 13,90%
OBNOVLJIVI VIRI 6.754 35,35%
Vodna energija 4.915 25,72%
Veter
Sonce
Geotermalna
Lesna biomasa
Odlagališčni plin 1.839 9,63%
Plin iz komunalnih odpadkov
Bioplin
Biodizel
Skupaj razpoložljiva energija 19.107 100%
*Uvoz el. energije


Izpusti in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh za leto 2022

CO2 0,132 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 3,005*10-6 kg/kWh

Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov so bili upoštevani viri lastne proizvodnje skupine HEP d.d., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.

Viri informacij o vplivih na okolje: