menu
Vprašnja in odgovori

Nov način obračunavanja omrežnine z letom 2024

Kaj je časovni blok?

Časovni blok je obdobje znotraj dneva in je določen ločeno za višjo in nižjo sezono ter delovni in dela prost dan.

Kdaj velja višja in kdaj nižja sezona?

Višja sezona bo trajala od novembra do februarja, nižja pa od marca do oktobra.

Kako vem v katero uporabniško skupino spadam/o?

Akt v 7. členu določa pet uporabniških skupin (0-4), kamor se uporabnike sistema razvršča glede na napetostni nivo ter način priključitve.

Kaj je dogovorjena obračunska moč?

To je vnaprej določena obračunska moč uporabnika sistema, ki ne sme biti večja od priključne moči iz soglasja za priključitev in je vsako leto določena s strani elektrooperaterja glede na vrsto uporabnika sistema po načinu določenem v Aktu.

Je možna sprememba dogovorjene obračunske moči ko je rok za spremembo potekel?

DA. Uporabnik pri tem navede, na katero časovno obdobje se sprememba nanaša. Spremembo dogovorjene moči lahko zahteva za obdobje najmanj enega koledarskega meseca, in sicer samo vnaprej od prvega dne v naslednjem mesecu, če je zahtevo oddal do vključno osmega dne v mesecu. Sprememba dogovorjene obračunske moči je brezplačna pri tem pa ima elektrooperater za nov izračun časa 20 dni od datuma prejema zahteve.

Kako spremenim dogovorjeno obračunsko moč?

Dogovorjeno moč lahko spremenite po navadni pošti ali elektronski pošti preko svojega dobavitelja ali elektrooperaterja ter preko spletne strani www.mojelektro.si.

Kako vem kdo mi bo sporočil novo dogovorjeno obračunsko moč?

V kolikor prejemate skupni račun za električno energijo in omrežnino vas bo o novi višini dogovorjene moči za prevzemno-predajno mesto seznanil dobavitelj. V nasprotnem primeru prejmete obvestilo na računu za omrežnino.

Kaj je presežna obračunska moč?

Je vsaka 15-minutna prekoračitev, ki v posameznem časovnem bloku znotraj obračunskega meseca preseže dogovorjeno obračunsko moč. Izračunava se v kW in je zaokrožena na eno decimalno mesto.

Kaj pa obračun moči v primeru priklopa ali odklopa znotraj meseca?

V primeru priključitve/odklopa uporabnika sistema znotraj mesečnega obdobja, elektrooperater obračuna omrežnino za moč sorazmerno številu dni uporabe sistema znotraj meseca.

Kako se obračuna omrežnina v primeru začasne uporabe sistema?

V primeru sklenitve pogodbe o uporabi sistema za obdobje krajše od enega leta, elektrooperater v času trajanja pogodbe zaračunava omrežnino za energijo in moč v skladu s 17. členom Akta, pri čemer slednjo pomnoži s faktorjem doplačila, njegova višina pa je odvisna od časa trajanja začasne priključitve (28. člen Akta).

Kako se bosta obračunavali novi tarifni postavki?

Tarifna postavka za moč se bo zaračunavala glede na dogovorjeno in presežno obračunsko moč uporabnika v EUR/kW.

Tarifna postavka za energijo pa se bo obračunavala glede na prevzeto delovno električno energijo iz omrežja v EUR/kWh upoštevajoč razvrstitve uporabnika sistema v uporabniško skupino in uporabo sistema v posameznem časovnem bloku.

Ostala vprašanja

Kdo je poslovni odjemalec?

To je odjemalec, ki kupuje elektriko za lastno rabo in ta ni namenjana za rabo v gospodinjtvu.

Kdo je mali poslovni odjemalec?

To je odjemalec na nizki napetosti, ki ni gospodinjski odjemalec in ima priključno moč manjšo od 43 kW.

Kdo je končni odjemalec?

To je fizična ali pravna oseba, ki kupuje elektriko za lastno rabo.

Kaj so obnovljivi viri?

Obnovljivi viri energije so nefosilni viri energije (sonce, veter, hidrotermalna energija, biomasa, vodna energija,energija oceanov...)

Kaj je potrdilo o izvoru?

Na podlagi 313. člena EZ-1 je potrdilo o izvoru javna elektronska listina, ki dokazuje, da je določena količina električne energije proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom ali iz obnovljivih virov energije ali iz neobnovljivih virov energije.

Izda ga Agencija za energijo na zahtevo proizvajalca. Standardna enota za izdajanje potrdil o izvoru je 1 MWh.

Kaj je nujna oskrba?

Nujna oskrba je ukrep, kjer gre za preložitev odklopa električne energije in se uporablja samo v skrajnih primerih, ko odjemalec izkaže, da bi bilo v primeru odklopa električne energije ogrožano življenja in zdravje ranljivega odjemalca in oseb, ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu.

Ranljivi odjemalec je, po 51. členu EZ-1, gospodinjski odjemalec, ki si zaradi svojih premoženjskih razmer, dohodkov, drugih socialnih okoliščin in bivalnih razmer ne more zagotoviti drugega vira energije za gospodinjsko rabo, ki bi mu povzročil enake ali manjše stroške za najnujnejšo gospodinjsko rabo.

Kaj je zasilna oskrba?

Zasilna oskrba je dobava električne energije končnim odjemalcem, skladna je z določili Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distibucijskega omrežja električne energije in Energetskega zakona. Skladno z 44.členom Energetskega zakona, distribucijski operater samodejno in brez prestopnih rokov zagotovi dobavo končnim odjemalcem, ki so priključeni na njegov sistem, če jim preneha veljavnost pogodbe o dobavi zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja, v sladu s predpisom, ki ureja delovanje trga z električno energijo. Pogoje in cenik zasilne oskrbe si lahko preberete na spletni strani https://www.sodo.si/sl.

Kaj je omrežnina?

Po EZ-1 je omrežnina znesek, ki ga je za uporabo prenosnega in distribucijskega sistema elektrike dolžan plačati uporabnik sistema. Znesek je namenjen pokrivanju upravičenih stroškov elektro operaterjev za vodenje, vzdrževanje in razvoj omrežij, merjenje električne energije, obdelavo in posredovanje merilnih podatkov ter izdajanje soglasij in projektnih pogojev ter pokrivanje izgub električne energije v omrežju.

Odjemalec lahko plačuje omrežnino pristojnemu elektrodistribucijskemu podjetju po ločenem ali pa dobavitelju elektrike po skupnem računu.

Odklop merilnega mesta iz omrežja

Odklop iz omrežja se lahko izvrši iz razlogov kot so: lastna želja uporabnika sistema, neporavnan znesek za omrežnino, nesprejeto obvestilo o sklenitvi nove pogodbe o dobavi ali pravočasne in popolne vloge/zahteve, odločba pravnega organa itd.

Odvisno od teh okoliščin lahko distribucijski operater izvede več vrst odklopov iz distribucijskega omrežja:
- začasni odklop,
- odklop po predhodnem obvestilu,
- odklop brez predhodnega obvestila,
- odklop na zahtevo uporabnika sistema in
- odklop po odločbi pristojnega organa.

Za namen odklopa po želji uporabnika sistema je potrebno, da nam posredujete pisno zahtevo za odklop z izpolnjenim in podpisanim SODO obrazcem Vloga lastnika za odklop s katero se izda zahtevek za odklop navedenega enega merilnega mesta in odpoved pogodbe o uporabi sistema skladno s 153. členom Energetskega zakona.

Priklop merilnega mesta v omrežje

V primeru priklopanovega merilnega mesta v omrežje nam je potrebno pred sklenitvijo pogodbe predložiti:
Odvisno od teh okoliščin lahko distribucijski operater izvede več vrst odklopov iz distribucijskega omrežja:
- pisni zahtevek za priklop merilnega mesta;
- kopijo listine »Soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje«, ki jo pridobite s prijavo merilnega mesta pri elektro distributerju ter
- po potrebi tudi drugo spremno dokumentacijo.

V primeru ponovnega priklopa pa je operater sistema uporabnika sistema dolžan ponovno priklopiti na sistem v primeru, ko so s strani uporabnika izpolnjeni vsi pogoji za priklop, pri čemer uporabnik sam nosi stroške ponovnega priklopa.

Pomembno!
V kolikor je odklop merilnega mesta iz omrežja trajal dlje kot tri (3) leta, mora uporabnik sistema pred ponovnim priklopom pridobiti novo soglasje za priključitev na sistem po 270. členu EZ-1 in skleniti novo pogodbo o priključitvi.

*Več informacij kdaj potrebujete pridobiti novo soglasje za priključitev najdete na spletni strani svojega operaterja sistema na katerega ste (bili) priključeni.

Kaj je Pogodba o priključitvi?

Pogodba o priključitvi pomeni pogodbo, ki jo skleneta elektro operater in imetnik soglasja za priključitev, na podlagi katere se urejajo odnosi v zvezi s priključkom, omrežnino za priključno moč in plačilom za priključitev na omrežje.

Kaj je redni cenik?

Redni cenik pomeni cenik za določen tip odjemalca (poslovni, gospodinjski).

Ali lahko mesečni obračun temelji na dejanski porabi, kljub temu da trenutni števec tega ne omogoča?

Da, vendar nam morate števčno stanje sporočiti na naš elektronski naslov info@hep-energija.si najkasneje do 10-ga v mesecu.

Kako uredim spremembo naslova za pošiljanje pošte?

Sprememba naslova za pošiljanje pošte pomeni, spremembo naslova na katerega se pošiljajo računi in ostala pošta.

V kolikor želite na merilnem mestu spremeniti naslov za pošiljanje pošte je potrebno, da nam posredujete izpolnjen in podpisan obrazec »Vloga za evidentiranje naslova za pošiljanje pošte«, pri čemer velja, da lastnik in plačnik ostajata nespremenjena.

Odjemalec je v dolžan to spremembo pisno sporočiti tako nam kot tudi na SODO, najkasneje v roku 8 (osmih) dneh po nastali spremembi.

Obrazec lahko najdete tudi na naši spletni strani pod rubriko »Podpora uporabnikom« »SODO Obrazci«.

Kako lahko uredim spremembo plačnika / lastnika na merilnem mestu?

Dotični spremembi na merilnem mestu morate sporočiti pisno najkasneje v roku 30 dni od nastale spremembe, na naš elektronski naslov, z ustrezno izpolnjenim in podpisanim soglasjem/vlogo ter ustreznimi dokazili. Obrazce lahko najdete na naši spletni strani pod rubriko »Podpora uporabnikom« »SODO Obrazci«.

Spremembo plačnika/lastnika MM uredite tako, da nam posredujete:

- izpolnjen in podpisan SODO obrazec Soglasje lastnika za evidentiranje plačnika ali Vloga za spremembo lastnika (v primeru, ko gre za spremembo lastnika in plačnika, izpolnite oboje),
- podatke o MM/ih,
- ustrezne dokumente, ki dokazujejo spremembo lastništva objekta s priključkom (zemljiško knjižni izpisek, overjena kopija prodajne pogodbe, pravnomočni sklep o dedovanju…) in
- primopredajni zapisnik, iz katerega je razvidno števčno stanje in datum primopredaje.

Z novim plačnikom/lastnikom bomo nato sklenili pogodbo o dobavi električne energije pod pogojem, da so vse obveznosti do distribucijskega operaterja v tistem trenutku poravnane.

Zamenjava dobavitelja

V kolikor ste namenjeni zamenjati dobavitelja za dobavo električne energije nam posredujte pisno povpraševanje skupaj z ustrezno podpisano dokumentacijo in popolnim seznamom merilnih mest, upoštevajoč, da je zadnji rok za oddajo popolne vloge za menjavo dobavitelja pri SODO najmanj 21 dni pred rokom poteka stare pogodbe pri vašem zdajšnjem dobavitelju. Mi pa vam bomo pripravili ustrezno ponudbo in za vas oddali vlogo/zahtevo za menjavo dobavitelja na SODO.

Menjava dobavitelja bo stekla na 21. dan od oddaje popolne vloge pri sistemskem operaterju.
Menjava dobavitelja se v skladu z drugim odstavkom 40. člena EZ-1 ne zaračunava.

Potrebni podatki za zamenjavo dobavitelja?

Za namen spremembe dobavitelja je potrebno predložiti:

- pisni zahtevek s strani kupca o nameri menjave dobavitelja,
- sklenjeno pogodbo ali aneks o dobavi električne energije ter
- ustrezen SODO obrazec za namen pridobivanja podatkov o merilnih mestih ali soglašanja lastnikov.

Za namen sklenitve pogodbe pa potrebujemo naslednje podatke:

- podatki o plačniku, (davčna številka, matična številka, naslov, odgovorna oseba),
- št. merilnega mesta, naziv in naslov,
- obdobje dobave,
- rok plačila,
- željeni delež zelene energije,
- vrsta računa in
- način posredovanja računa za dobavo električne energije.

Kako se pravilno odčita števčno stanje?

Stanje števca morate vedno odčitati brez decimalnega mesta, v primeru enotarifnega merjenja nam sporočite samo eno števčno stanje ET, v primeru dvotarifnega merjenja pa VT in MT.

V katerih primerih mora popisati stanje števca pooblaščena oseba ?

- ob priklopu merilnega mesta,
- v mesecu obračuna (v primeru, da je števec dostopen),
- ob zamenjavi števca,
- na zahtevo odjemalca (storitev se zaračuna)
- ob odklopu merilnega mesta.

V katerih primerih lahhko stanje števca popiše odjemalec sam?

- v primeru, ko pooblaščena oseba lokalnega elektrodistribucijskega podjetja ni mogla popisati stanja zaradi nedostopnosti števca,
- na lastno željo ob spremembi cene, in sicer v petih delovnih dneh od dneva njene uveljavitve,
- ko želi spremeniti višino obroka, - ko želi reklamirati račun,
- ko zahteva izdelavo kontrolnega obračuna,
- ko želi sam narediti informativni obračun prek portala Moja energija. Pri popisovanju števca mora biti odjemalec pozoren, da popiše vsa mesta odbirka, v primeru dvotarifnega števca mora popisati obe tarifi (VT in MT).

Kako odčitam stanje števca za elektriko?

Stanje števca vedno odčitajte brez decimalnega mesta!

Kam lahko sporočim števčno stanje?

Števčno stanje svojih merilnih mest nam lahko brezplačno sporočite:
- preko telefona 01 2926 166; 01 2926 169
- na elektronski naslov info@hep-energija.si ali elektronski naslov svojemu skrbniku pogodbe.

Števčno stanje za preteklo obdobje sporočite od 1. do 5. dne v mesecu.

Kako opravim registracijo za Moj račun?

V aplikacijo Moj račun lahko vstopate samo z veljavnim uporabniškim imenom in geslom, ki se generirata avtomatično ob sklenitvi pogodbe o dobavi električne energije pri nas.

Vaše prijavno geslo in uporabniško ime za dostop v uporabniški račun prejmete z obvestilom o portalu za kupce HEP Energije - Moj račun, ki ga prejmete na veljaven elektronski in poštni naslov.

Uporaba aplikacije je možna samo za poslovne odjemalce, ki imajo sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije z nami.

Imam nepremičnino na Hrvaškem ali lahko plačam račun za elektriko pri vas?

Plačilo in pridobitev računov za porabo električne energije na nepremičninah lociranih na območju države Hrvaške pri nas ni mogoča.

Za potrebne informacije pa se lahko obrnete na:

- elektronski naslov: https://www.hep.hr;
- centra za podporo strankam: HEP Opskrba (Hepi): +385 1 6323 900 ali HEP Elektra: +385 1 6472 368
- ali pa si uredite svoj uporabniški račun v eni izmed aplikaciji na spletnem mestu https://www.hep.hr/korisnicke-aplikacije/korisnicke-aplikacije-1357/1357 , kjer boste do svojih podatkov lahko dostopali kjerkoli in kadarkoli.